نکاتی در مورد تلفن های بیمارستان امیرالمومنین (ع) 
1-تماس با شماره های داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کافی است یکی از اعداد ( 702-701-700) را قبل از داخلی مورد نظر شماره گیری نموده . 
2-جهت ارتباط  با بیمارستان با قراردادن پیش شماره 36146در ابتدای شماره داخلی امکان ارتباط فراهم می گردد .
3-جهت اطلاع از شماره تماس کلیه واحدهای دانشگاه علوم پزشکی می توان به سایت  http://118.sums.ac.ir   مراجعه نمائید . 
4- شماره پيامك بيمارستان :  2000127008
5-آدرس پست الکترونیک : amiralmomeninbh@sums.ac.ir
6-آدرس بیمارستان : 
كيلومتر 2 صدرا- مركزآموزشي درماني سوانح سوختگي اميرالمومنين
          

 
بخش نام خانم/آقایداخلی  بخش   نام خانم / آقای داخلی 
مسئول دفترریاستعسکری170-655  مسئول لاندری 530-531-529 
مسئول رادیولوژی
الحاق 303-308 سوپروایزر کنترل عفونت  دعایی653 
مدیرپرستاریابطحی 652  سرپرستاربخش آی سی یو2پیروی -385-625-397 
سوپروایزرآموزشیخانچی653 سرپرستار بخش جراحی پلاستیک طباطبائی -620-333-332 
سوپروایزربالینیرئوفی 654 سرپرستار بخش جراحی  صالحی348-349-350 
حسابدارآزادی267 سرپرستار بخش اتفاقات الهیاری 250-650 
رئیس امور مالیغلامی626  پذیرش اتاق عمل  651 
امین اموالرضایی218  سرپرستار بخش زنان  مرادی476-478-477
مسئول درآمدکاوه263  سرپرستار بخش مردان نجفی429-430 -428
  632  سرپرستار بخش اطفال سهام پور444-445 
مسئول امور فرهنگیکارگر193 مسئول  CSSD  اسلام پناه-367-368-371
مسئول مدارک پزشکی
 هوشمند285  مدیرحراست مرادی 176 
مسئول مهدکودکامامی 189 حفاظت فیزیکی اتفاقات 268 
مسئول بهبود کیفیتنجفی 209  مسئول حفاظت فیزیکی ادب 225 
 خانچی208  مسئول خیریهرزمی 147-148 
ایمنی بیماربرومند190 رئیس مرکز تحقیقات دکترمحمدی 518-631-521 
مسئول فناوری اطلاعاترضایی206 مسئول درمانگاه  برزگر110 
مسئول مهندسی پزشکیمردانی 400 پذیرش درمانگاه شهروزی126
مسئول روانشناسی زهره ای 210  مسئول دندانپزشکی  یدالهی133-132 
مسئول مددکاری افراسیابی 194  اتاق عمل 3  صفاری651-412-413 
مسئول تغذیه امیدی 553  اتاق عمل 4 رضایی 460-651-466 
مسئول امور حقوقی هوشمند 285  انتظامات  262-268 
مسئول فنی داروخانه  109-108  بخش اتفاقات 650-249-244
 مسئول فنی آزمایشگاهاورنگی 622-229  بخش اتفاقات(اسکرین)   248
مسئول فیزوتراپی مرادزاده 623-318-319  بخش اتفاقات(پزشک)  252 
هزینه مینائی  178  بخش آی سی یو1محمدی نژاد 383 
هزینه تبریری  179 بهبودکیفیت 209 
حسابدار- درآمد جهانگیری  271 کار درمانی 317 
حسابدار-پرستار کیانی 432  راننده آمبولانس  544 
مسئول کارگزینی افشاریان 183  آشپزخانه  553 
مسئول حضور و غیاب غریب 182   بهداشت محیطفرمانی 270 
مسئول انبارشاهرخیان640
 اقتصاد درمانالماسی435
مسئول انبار داروئیمحمدی151
صندوق
261
مسئول تاسیساتاستعانه-شیرازی161-160
راننده در اختیار
264
آبدارخانهکریمی228
آدرس پست الکترونیک
amiralmomeninbh@sums.ac.ir
تایپیستفروزان551
نمابر
36220437
تدارکات
213  مستقیم مرکزتلفن  36146100-10
دپارتمان بیهوشی  488    
مسئول خدمات  امامی189     
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-13 9:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ