نکاتی در مورد تلفن های بیمارستان امیرالمومنین (ع) 
1-تماس با شماره های داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کافی است یکی از اعداد ( 702-701-700) را قبل از داخلی مورد نظر شماره گیری نموده . 
2-جهت ارتباط  با بیمارستان با قراردادن پیش شماره 36146در ابتدای شماره داخلی امکان ارتباط فراهم می گردد .
3-جهت اطلاع از شماره تماس کلیه واحدهای دانشگاه علوم پزشکی می توان به سایت  http://118.sums.ac.ir   مراجعه نمائید . 
4- شماره پيامك بيمارستان :  2000127008
5-آدرس پست الکترونیک : amiralmomeninbh@sums.ac.ir
6-آدرس بیمارستان : 
كيلومتر 2 صدرا- مركزآموزشي درماني سوانح سوختگي اميرالمومنين
          

 
بخش واحد داخلی  بخش  واحد داخلی 
بخشواحدداخلي کارشناس اقتصاد درمانکیانی432
حفاظت فیزیکی
 225 انبار مصرفيشاهرخيان640
آزمايشگاه 229-622 تغذيه  188 
استراحتگاه زنان511 -510 -509 -508 بهداشت محيط امامی 189
استراحتگاهمردان 514-515 - 513- 512 حسابداري هزينهتبريزي  179
داروخانهفني108-109  حسابداري هزينه دهقانی 178
داروخانهدارويي109 - 108    رئيس حسابداري غلامي 626
تاسيساتدفتر 161  -  160     آي تي رضايي 206  
تجهيزاتمرداني 400 سخت افزار  كريمي207
جراحيپرستاري 477-350-493-624 مسئول دفتر رياست -مديريتعسکری 655- 170
زنانپرستاري  479-  478-  476 امور عمومی 632
اتاق عمل 4
 پرستاري651 - 466 - 460   امين اموال رضايي 218 
اتاق عمل 3 413-412-651 حراست  176 
مردانپرستاري 429-428   حسابداري درآمدآزادي  270
اطفالپرستاري 444-445-446  حسابداري درآمد 263
آي سي يو پرستاري625-397  حسابداري درآمدجهانگيري 271-263
اورژانسپزشك عمومي 252
  CSSD 366-367-633
درمانگاه

110-126
 موسسه خيريهپذيرش - فرزدقي148-147
 اورژانساستيشن 1 244 راديولوژي الحاق308-307
 اورژانس استيشن 2249-650 دبیرخانه 551
 اورژانسصندوق 261 مدارک پزشکی 283-284-286-285
پرستاريمديريت  652     
پرستاري آموزشي653  ایمنی بیمار 190 
 پرستاريباليني 654
 آبدارخانهكريمي 228
 پرستاريكنترل عفونت  205 مركز تحقيقاتزردشت  518-134
بهبود كيفيتحاكمبت باليني209 تداركات شاهين پر 213
مددکاریافراسیابی194 دندان پزشکی   132-133
فیزیوتراپی
623
مهدكودك
378
منابع انسانی
183-182
قراردادها- ناظرفنياميدي--زارع222--215
امور فرهنگی 216 نقلیه
 226
آشپزخانه 553
 نمابر
 36220437
مستقیم مرکز تلفن
 36146100-01 آدرس پست الکترونیک amiralmomeninbh@sums.ac.ir
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-28 11:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ