مقدمه:

امروزه آموزش به بیمار بخشی از مراقبت های بهداشتی و برای بیماران به عنوان یک حق و برای ارائه دهندگان خدمات سلامت به عنوان یک مسئولیت شناخته می شود. آموزش به بیمار بخش مهمی از مراقبت های سلامت مدرن محسوب می شود. اجرای آموزش ساختار یافته بر اساس شناسایی منظم و رسمی نیاز ها از ابتدای تشخیص برای بیماران ضروری است. 

آموزش به بیمار را می توان به دو بخش آموزش بالینی و آموزش بهداشت تقسیم کرد. آموزش بالینی به بیمار یک فرایند برنامه ریزی شده، نظام مند، متوالی و منطقی است که در آن آموزش و یادگیری در تمام محیط های بالینی برای بیماران و مشتریان فراهم می شود. اهداف آموزش بالینی بر ارزیابی، ارزشیابی، تشخیص، پیش آگهی بیمار و نیازهای مرتبط با مداخلات مبتنی است. آموزش بهداشت نیز فرایندی مانند آموزش به بیمار است، اما بر سلامتی، پیشگیری و ارتقاء سلامت مبتنی است. همچنین آموزش بهداشت بر افراد، جوامع و گروه ها تمرکز دارد و اساس آن تغییر و بهبود رفتارهای بهداشتی اجتماعی است.

مزایای آموزش به بیمار:

 امروزه در آموزش بهداشت و آموزش به بیمار هر دو، مشتری نقش فعال و آگاهانه ای در تصمیم گیری ها دارد. در این رویکرد ارزیابی و کاهش خطر بستگی به درک فرد از شدت و اهمیت خطر دارد. لذا آموزش به بیمار کمک می کند تا ایمنی بیماران، تبعیت آنان از مداخلات درمانی و رضایتمندی آنان افزایش یابد. آموزش به بیمار می تواند هزینه های درمان را تا حد زیادی از طریق کمک به بیماران برای مدیریت شرایط مزمن بیماری ها کاهش دهد. استفاده از مواد آموزشی موثر جهت آموزش به بیمار کمک می کند تا پیچیدگی های فرایندهای پزشکی برای بیمار قابل فهم گردیده و سطح استرس و اضطراب وی کاهش پیدا کند. منابع آموزشی این توانایی را دارد تا ارتباطات را به عمل مبدل کرده و سلامت را بهبود بخشد. افزایش دانش بیمار می تواند پیامدهای درمان بسیاری از بیماری های حاد و مزمن را گسترش دهد. برای مثال در هنگام بروز بیماری افراد انگیزه پیدا می کنند تا به دنبال درمان رفته و از آن تبعیت داشته باشند. آموزش به بیمار استقلال افراد برای انجام ورزش در منزل و فعالیت های جسمی را افزایش می دهد و همچنین استقلال آنها در انجام فعالیت های روزمره را ارتقاء می بخشد. آموزش به بیمار تداوم دریافت مراقبت ها را تضمین می کند و مشکلات ناشی از ناخوشی و بروز اختلال را کاهش می دهد. به طور کلی می توان گفت آموزش به بیمار سبک زندگی سالم را بهبود می بخشد و پزشکی پیشگیری را ترویج می کند

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-22 12:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ