نامو نام خانوادگيسمتتلفنشرح وظايف
سیما امامیبهداشت محيط189

-جمع آوري ،طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز در زمينه هاي مختلف بهداشت محيط بيمارستان .
-شركت و همكاري در كميته كنترل عفونت بيمارستان و پيگيري مصوبات جلسه .
-تهيه و ابلاغ دستور العمل هاي اجرايي بهداشت محيط بيمارستان .
-كلرسنجي ، نمونه برداري از شبكه آب آشاميدني بيمارستان .
-نظارت مستمر بر بهداشت محيط بيمارستان .
-انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام فوق .

مهندس رزمجوييكارشناس بهداشت حرفه اي  

 اصول بهداشت مواد غذایی در بیمارستان

تفکیک و جمع آوری و انتقال پسماندهای بیمار

کتابچه راهنمای جدید خدمات

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-15 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ