واحد پرستاري :

نام و نام خانوادگي سمت تلفن شرح وظايف
 فاطمه سادات ابطحي  مترون  202
 -انتخاب سرپرستاران و سوپروايزرهاي بيمارستان براساس شايستگي و توانمندي با هماهنگي اينجانب
 
 
 
-نظارت بر عملكرد پرسنل پرستاري و واحدهاي مرتبط
 
 
 
-نظارت بر رعايت عدالت در پرداخت هاي پرسنلي براساس طرح مبتني بر عملكرد و به علاوه اطمينان از صحت ارزشيابي پرسنل  
 
-نظارت دقيق بر نظم پرسنلي و حضور به موقع در محل كار
 
-تلاش در جهت افزايش ضريب اشغال تخت بيمارستاني و جلوگيري از هرگونه نارضايتي بيماران و مراجعين
 
-نظارت بر رعايت شئونات اسلامي و اخلاقي در محيط كار و تبيين  حساسيتهاي مورد نظر مديران مجموعه در شروع بكار پرسنل جديد
 
-پيگيري امور صنفي و رفاهي پرسنل در شوراي مديريت
-انجام راند روزانه و شبانه از بخشهاي بستري و اورژانس  
 ناديا خانچي  سوپروايزر آموزشي 205
 -بررسي نيازهاي آموزشي پرسنل پرستاري و همكاري در برنامه آموزش ضمن خدمت
-نظارت بر اجراي نيازهاي آموزشي و درماني با توجه به نوع فعاليت بخش ها مطابق استاندارد ها .
-تشكيل كنفرانس هاي علمي .
-طرح ريزي و تنظيم و هدايت برنامه هاي آموزشي .
-آشنايي پرسنل جديد پرستاري به مقررات دفتر پرستاري . 
 
سودابه سيد رئوفي سوپروايزر باليني  654  
-نظارت برخدمات پرستاري بخش ها در طول شبانه روز .
 
-پيگيري دستورات پزشك معالج به منظور ارائه بهترين مراقبت از بيماران.
 
 
-نظارت برانجام امور جاري بيمارستان در اوقات غير اداري .
 
 
-اخذ گزارش كليه فعاليت ها از شيفت ماقبل و ارائه گزارشات حال بيماران به پزشك معالج.
 
 
-ارزشيابي كار كادر پرستاري از نظر نحوه مراقبت و حين همكاري آنان .
 
-سركشي از واحدهاي مختلف بيماران در مدت كشيك .
-ارائه گزارشات لازم به مافوق .
محسن الهیاری سوپروایزر بالینی    
 نرگس دعايي  مسئول قاصدک پرستاری  653

 مريم برزگر  سرپرستار درمانگاه  110 1-      نظارت بر عملکرد پرسنل در خصوص نحوه انجام پانسمان و رعایت اولویت بندی بیماران
2-      نظارت بر نظافت و رعایت موازین کنترل عفونت
3-      برنامه ریزی و تهیه برنامه درمانگاه و اعلام به واحد ها 
 ساناز پیروی  سرپرستار اورژانس  244  1-      تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
2-      گزارش کامل از وضعیت بیمار / مدد جو در هر شیفت بر بالین بیمار 
3-      نظارت بر ثبت صحیح و دقیق مستندات پرونده مدد جویان 
 
 
 
 فاطمه سهام پور  سرپرستار اطفال  446
 سامره مرادی کوچی  سرپرستار سوختگي زنان  494
علي نجفي سرپرستار سوختگي مردان  430
آقای مینایی  آي سي يو2  380
آقای فرمانی  آي سي يو1 383
 طیبه طباطبائی سرپرستار جراحی زیبایی  348
زهرا صالحی سرپرستار جراحی ترمیمی 350-349
 ثریا ایرانپاک سوپروایزر کنترل عفونت  464 -نظارت و اجراي طرح هاي بهداشتي در جهت پيشگيري و عدم گسترش عفونت در بيمارستان
-آشنايي پرسنل جديد پرستاري به مقررات دفتر پرستاري . 
- ثبت موارد عفونت های بیمارستانی بر اساس راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی
- تشکیل پرونده بهداشتی برای کلیه پرسنل
- انجام واکسیناسیون بر علیه هپاتیت
امیرحسن رضایی سرپرستار اتاق عمل   1-      تنظیم برنامه هفتگی
2-      کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای ان
3-      نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه 
1-      کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
2-      تنظیم برنامه اسکجول و برنامه حضور پزشکان
3-      تشکیل کلاس های آموزشی در زمینه های مختلف مورد نیاز اتاق عمل 
محمدرضا صفاری سرپرستار اتاق عمل پلاستیک  
اسلام پناه سرپرستار  CSSD  633  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-2 7:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ