نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

شرح وظايف

عليرضا غلامي

رئيس امور مالي

626

-تهيه و تنظيم صورتحساب هاي ماهيانه بيماران تحت پوشش موسسات طرف قرارداد و ارسال به موقع آن
-پيگيري لازم و مستمر به منظور وصول وجوه ص.رتحساب هاي ارسالي و كنترل كسورات احتمالي 
-كنترل كارت ها و صورتحساب هاي تنظيمي بيماران هنگام ترخيص

مريم تبريزي

حسابداري هزينه

179

رسيدگي به پيش پرداخت ها و علي الحساب ها و اسناد و مدارك مربوطه از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي 
-راهنمايي و كنترل كار حسابداران و تقسيم كار بين آنها و بررسي صورتحساب هاي تنظيم شده 
-تهيه و تنظيم پيش نويس دستورات و فرمهاي محاسباتي ، گزارش هاي لازم و بودجه توضيحي

رقیه دهقانی

حسابداري هزينه

1078

-تهيه و تنظيم اسناد هزينه
-تنظيم صورت هزينه هاي بيماران
-ثبت دفاتر مالي و رسيدگي به مغايرت حساب ها

محمدجعفررضايي

امین اموال

218

 

رحيم آزادي

حسابداري درآمد  

270

-تهیه وتنظیم صورتحساب های ماهیانه بیماران تحت پوشش موسسات طرف قرارداد وارسال به موقع آن
-پیگیری لازم ومستمر به منظور وصول وجوه صورتحاب های ارسالی وکنترل کسورات احتمالی
-کنترل کارتها وصورتحسابهای تنظیمی بیماران هنگام ترخیص

سانازجهانگيري

حسابداري درآمد

271

-تهیه وتنظیم صورتحساب های ماهیانه بیماران تحت پوشش موسسات طرف قرارداد وارسال به موقع آن
-پیگیری لازم ومستمر به منظور وصول وجوه صورتحاب های ارسالی وکنترل کسورات احتمالی
-کنترل کارتها وصورتحسابهای تنظیمی بیماران هنگام ترخیص

مریم کاوه      

حسن زاده

مسئول اقتصاد درمان  و حسابداری درآمد

263

 -تهيه و تنظيم صورتحساب هاي ماهيانه بيماران تحت پوشش موسسات طرف قرارداد و ارسال به موقع آن

-پيگيري لازم و مستمر به منظور وصول وجوه صورتحساب هاي ارسالي و كنترل كسورات احتمالي 
-كنترل كارت ها و صورتحساب هاي تنظيمي بيماران هنگام ترخيص

علي مستحكم فرد

صندوق دار

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-15 11:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ