نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

شرح وظايف

 خانم ابطحي

 مترون

202

 -انتخاب سرپرستاران و سوپروايزرهاي بيمارستان براساس شايستگي و توانمندي با هماهنگي اينجانب

-نظارت بر عملكرد پرسنل پرستاري و واحدهاي مرتبط

-نظارت بر رعايت عدالت در پرداخت هاي پرسنلي براساس طرح مبتني بر عملكرد و به علاوه اطمينان از صحت ارزشيابي پرسنل  

-نظارت دقيق بر نظم پرسنلي و حضور به موقع در محل كار

-تلاش در جهت افزايش ضريب اشغال تخت بيمارستاني و جلوگيري از هرگونه نارضايتي بيماران و مراجعين

-نظارت بر رعايت شئونات اسلامي و اخلاقي در محيط كار و تبيين  حساسيتهاي مورد نظر مديران مجموعه در شروع بكار پرسنل جديد

-پيگيري امور صنفي و رفاهي پرسنل در شوراي مديريت

-انجام راند روزانه و شبانه از بخشهاي بستري و اورژانس  

خانم خانچي 

 

 سوپروايزر آموزشي

205

 -بررسي نيازهاي آموزشي پرسنل پرستاري و همكاري در برنامه آموزش ضمن خدمت
-
نظارت بر اجراي نيازهاي آموزشي و درماني با توجه به نوع فعاليت بخش ها مطابق استاندارد ها .
-
نظارت و اجراي طرح هاي بهداشتي در جهت پيشگيري و عدم گسترش عفونت در بيمارستان
-
تشكيل كنفرانس هاي علمي .
-
طرح ريزي و تنظيم و هدايت برنامه هاي آموزشي .
-
آشنايي پرسنل جديد پرستاري به مقررات دفتر پرستاري

خانم دعایی سوپروایزر کنترل عفونت 653 ثبت موارد عفونت های بیمارستانی بر اساس راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی
تشکیل پرونده بهداشتی برای کلیه پرسنل
انجام واکسیناسیون بر علیه هپاتیت

خانم سيد رئوفي

سوپروايزر باليني

 654-201

 

-نظارت برخدمات پرستاري بخش ها در طول شبانه روز .

-پيگيري دستورات پزشك معالج به منظور ارائه بهترين مراقبت از بيماران.

-نظارت برانجام امور جاري بيمارستان در اوقات غير اداري .

-اخذ گزارش كليه فعاليت ها از شيفت ماقبل و ارائه گزارشات حال بيماران به پزشك معالج.

-ارزشيابي كار كادر پرستاري از نظر نحوه مراقبت و حين همكاري آنان .

-سركشي از واحدهاي مختلف بيماران در مدت كشيك .
-
ارائه گزارشات لازم به مافوق .

 خانم پیروی

 سرپرستارICU

 383-385-382-625

 

 خانم  برزگر

 سرپرستار درمانگاه

260

 

 آقای محسن الهياري

 سرپرستار اورژانس

 244-249-1550

 

خانم سهام پور

 سرپرستار اطفال

 645-634

 

خانم سامره مرادی کوچی

 سرپرستار سوختگي زنان

 1393-1524-1392

 

علي نجفي

سرپرستار سوختگي مردان

 1329-1330-1521

 

خانم ايرانپاك

 سوپروايزر اتاق عمل

 

 

 آقایاميرحسن رضايي

 سرپرستار اتاق عمل

 

 

خانم طباطبائي

سرپرستار جراحي ترميمي

 

 

خانم اسلام پناه سرپرستار CSSD 368  
خانم  سرپرستار بخش جراحی    

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-22 13:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ