برنامه ي تحويل روپوش هاي سفيد به لاندري

 
شنبهICU  ، جراحي
يكشنبهمتفرقه ، راديولوژي ، آزمايشگاه ، تغذيه ، پزشكان
دوشنبهاطفال ، زنان
سه شنبه مردان ، اتفاقات
چهارشنبهلباس هاي رنگي  ICU  و مردان
پنجشنبهاتاق عمل
جمعه خدمات

تبصره :
1-لباس ها در همان روز تحويل منشي لاندري گردد .
2-لباس ها حداكثر 48 ساعت بعد تحويل پرسنل مي گردد .
3-مسئوليت خرابي ، پارگي و يا رنگ رفتگي لباس با خود شخص مي باشد .
4-نام ونام خانوادگي شخص بايد روي روپوش ها ثبت گردد .
5-پرسنل مكلف به دريافت رسيد يا ثبت و امضاء در دفتر تحويل لاندري مي باشند .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-8 10:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ